Vežimų savikainos esmė

Kelių transporto įmonės produkcijos savikaina – tai pinigais išreikštos kelių transporto įmonės sąnaudos, tenkančios transporto darbo (produkcijos) vienetui. Ji apskaičiuojama pagal tokią formulę:

Si  =2 I;/S P,

čia       Sį -  i – tosios transporto darbo rūšies vieneto kaina, Lt;

2 Iį – i – tosios transporto darbo rūšies bendrosios sąnaudos, Lt;

Z Pį – transporto atliktas i – tosios rūšies darbas, tkm.

Į savikainą įskaitoma gamyboje sunaudotų medžiagų, degalų, atsarginių dalių vertė, gamybos priemonių nusidėvėjimas, taip pat darbo užmokestis, atskaitymai socialiniam draudimui, sąnaudos, susijusios su gamybos valdymu bei aptarnavimu.

Vežimų savikaina turi didelę reikšmę, nustatant vežimų kainas, įvertinant įmonės ir jos padalinių ūkinės veiklos rezultatus, priimant įvairius valdymo sprendimus.

Vežimų savikainos rodiklis kompleksiškai atspindi daugelį gamybą veikusių sąlygų: darbo našumą, riedmenų panaudojimą, įmonės techninį lygį, materialinį – techninį apsirūpinimą, degalų, medžiagų, riedmenų kainas, darbo užmokesčio mokėjimo sąlygas.

Vežimų savikaina priklauso nuo transporto priemonių tipo, vežimų organizavimo, kelių transporto įmonės dydžio, mechanizacijos lygio įmonėje, valdymo organizavimo ir kitų veiksnių.

1 lentelėje pavaizduota apskaičiuota nagrinėjamos įmonės UAB „X“ vežimų savikainos struktūra.

1 lentelė

Vežimų savikainos struktūra

Sąnaudų straipsniai Sąnaudų lyginamasis svoris,%
Darbo apmokėjimas 20
Degalai ir eksploatacinės medžiagos 25
Padangų remontas ir atstatymas
Automobilių ir priekabų, puspriekabių TA 10
Automobilių ir priekabų, puspriekabių nusidėvėjimo atskaitymai 10
Vežimų dokumentai, draudimas, licenzijos, kt. 12
Pridėtinės sąnaudos 20

Nagrinėjamos įmonės tikslas – sumažinti vežimų savikainą, nes savikainos mažinimas yra svarbus įmonės pelno didinimo veiksnys, svarbi sąlyga įmonės efektyvumui didinti. Tai pasiekiama taupant piniginius ir medžiagų resursus, energetines išlaidas, tobulinant valdymą ir vežimų organizavimą.

Vienas iš atsakingiausių momentų vežėjo veikloje yra tarifų suderinamumas ir tikslingas jų parinkimas. Vežimų tarifai turi kompensuoti būtinas darbo, gamybos ir cirkuliacijos sąnaudas bei garantuoti pelno gavimą. Todėl tarifų nustatymas yra dvišalė sutartis tarp vežėjo ir užsakovo. Vežėjas turi taip parinkti tarifus, kad jo išlaidos neviršytų pajamų ir organizuojamas krovinių vežimas netaptų nuostolingas.

Vežimų savikainos mažinimas yra svarbus įmonės pelno didinimo veiksnys bei svarbi sąlyga įmonės efektyvumui gerinti. Vežimų savikainos mažinimą įtakojantys veiksniai yra suskirstyti taip:

  • išoriniai veiksniai (medžiagų ir technikos kainos, krovinių nomenklatūra, materialinis – techninis aprūpinimas, kelių būklė, valstybinis vežimų reguliavimas, įvairūs mokesčiai);
  • transporto priemonių panaudojimas (išleidimo į liniją koeficientas, techninis greitis, automobilio darbo dienos linijoje, prastovos krovimo darbuose, automobilių įkrovumas);
  • gamybos organizavimas;
  • darbo organizavimas ir valdymas.